Rezerwy emerytalne - wszystko co wskazane jest wiedzieć o tworzeniu oraz rozliczaniu


Pod pojęciem rezerw regulacja o rachunkowości rozumie takowe zobowiązania, których czas wymagalności nie będzie pewien.


Przedsiębiorstwa zobligowane są rozporządzeniami bilansowymi do zrealizowania tak zwanych biernych rozrachunków międzyokresowych wydatków w wielkości potencjalnych zobowiązań wypadających na aktualny okres sprawozdawczy, wypływających z obowiązku wykonania, połączonych z aktualną działalnością, przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym też świadczeń emerytalnych, jakich kwotę możemy ocenić w sposób wiarygodny, mimo iż data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana.
kontakt
Author: calflier001
Source: http://www.flickr.com


Te zobowiązania winny być przedstawiane jako rezerwy na świadczenia pracownicze.


odprawy emerytalne
Author: Franklin Heijnen
Source: http://www.flickr.com


rezerwy na świadczenia pracownicze
Author: Alexandre Prévot
Source: http://www.flickr.com


Odprawy rentowe (tak samo jak przykładowo nagrody jubileuszowe) to dłUGoterminowe świadczenia pracownicze, które zależą od stażu pracy. Prawo do owych świadczeń pozyskują pracobiorcy przez cały okres ich zatrudnienia w jednostce. To zaś wytwarza zobowiązanie jednostki w stosunku do pracobiorców w przyszłości. Bierne rozrachunku międzyokresowe kosztów z tytułu tych zobowiązań powinny być wyznaczane w wiarygodnie ocenionej wartości, w ciężar sumptów bezpośrednio związanych z działalnością operacyjną w aktualnym okresie.
Rezerwy na odprawy emerytalne jak też gratyfikacje jubileuszowe tworzy się wyłącznie wtenczas, gdy z przepisów prawa, układu zatrudnienia albo umów o pracę jednoznacznie wynika, że na pracodawcy ciąży obowiązek ich opłaty i ich wielkość jest istotna, dlatego ich nieuwzględnienie w finansowym sprawozdaniu wykrzywiłoby obraz sytuacji pieniężnej i majątkowej oraz wynik pieniężny przedsiębiorstwa.

Tags: świadczenia, UG, rachunkowości