Podstawowe obowiązki i prawa zatrudnionego


Głównym obowiązkiem zatrudnionego jest sumienne i staranne wykonywanie swej pracy a także zastosowanie się do dyspozycji przełożonych, które tyczą się pracy, chyba iż są one sprzeczne z rozporządzeniami prawa czy też umową o pracę jaką nawiązał pracobiorca z chlebodawcą.


ciężka praca w biurze
pracownicy firmy
Author: Piotr Drabik
Source: http://www.flickr.com


prawo pracy mówi również, że zatrudniony zobowiązany jest do: egzekwowania czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, przestrzegania kodeksu pracy jak też ustalonego w zakładzie porządku, przestrzegania regulacji jak też zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy a także przepisów przeciwpożarowych.


Za nieprzestrzeganie przez zatrudnionego wyznaczonej organizacji i porządku w procesie pracy, a również przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w zakładzie pracy a także uzasadniania nieobecności w pracy przedsiębiorca zastosować może względem pracobiorcy karę upomnienia bądź nagany. Ponadto pracobiorca, który na skutek niewykonania czy też nienależytego wykonania swych obowiązków pracowniczych ze swojej winy wyrządził chlebodawcy szkodę, ponosi też odpowiedzialność materialną.

Jeśli zaciekawił Cię ten tekst, sprawdź przykłady umieszczone pod tym linkiem. Na pewno znajdziesz tutaj coś ciekawego dla siebie.

Jeżeli szkoda wyrządzona została niecelowo, zadośćuczynienie będzie równe wysokości wyrządzonej straty, jednak nie może być wyższe niż 3-miesięczne uposażenie zatrudnionego.

Masz ochotę pogłębić swą wiedzę na ten temat? Namawiamy więc do przelogowania się do nowej witryny. Tam oczekuje na Ciebie dzisiejszy wpis (https://www.magdalenagrzeskowiak.pl/).

Jeśli pracobiorca szkodę wyrządził celowo zobowiązany będzie do jej naprawienia w całkowitej wysokości.


Pracobiorca, jakiemu powierzono z obowiązkiem zwrotu czy do wyliczenia się pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, sprzęt, instrumenty czy też podobne przedmioty, środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze, odpowie w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu.

Tags: narzędzia, prawo pracy, pracy