O co ma prawo spytać zwierzchnik przy zatrudnianiu członka personelu?


Niezależnie od stażu zatrudnienia, wypoczynkowy urlop wynosi dwadzieścia osiem dni. Taki urlop musi zostać udzielony między 1 stycznia roku aktualnego a 31 stycznia r. następnego.


Prawo pracy mówi, że pracownik ma prawo do godzinowego wynagrodzenia za pracę.
transport
Author: Glen Wallace
Source: http://www.flickr.com


fotka - czas
Author: Dawid Dawidowski
Source: http://www.flickr.com


Wynagrodzenie takie jest odpowiednie do posiadanych umiejętności i bierze pod uwagę typ wykonywanej pracy. Ma także prawo (kancelaria radcy) do wypoczynku. Mowa tutaj o wypoczynkowym urlopie, dniach wolnych od pracy oraz przerwach w pracy. W kodeksie pracy zgromadzone są przepisy, jakie regulują obowiązki zwierzchnika i członków personelu. W Polsce obecnie jest aktualny kodeks, który uchwalony był 28.06.1974 roku. Jest on złożony z 15 działów. W pierwszym dziale odnajdziemy definicję pracodawcy i członka personelu. Znajdziemy w tamtym miejscu także ogólne zapisy, które mówią w jaki sposób posługiwać się tym kodeksem. Według przepisów, nie można odmówić nikomu wykonywania pracy. Przy wyborze pracownika, pracodawca nie mógłby się dopuścić dyskryminacji na religijnym albo rasowym tle. Dyskryminacja nie może również dotyczyć płci, wieku czy też orientacji seksualnej. Minimalna płaca ustalana jest przez Ministra Pracy.


Pracownikiem może zostać osoba, która ukończyła 18 lat. W niektórych przypadkach jest możliwość zatrudnienia osoby nie mającej skończonych 18 lat. Gdy zwierzchnik zawiera z kadrowiczem umowę o pracę, może spytać go o podstawowe dane. Mogą to być imię i nazwisko, rok narodzin, imiona rodziców czy adres do korespondencji. Jeśli jest tego typu konieczność, zwierzchnik mógłby także poprosić o numer PESEL czy też NIP. Umowa o pracę zawierana jest na piśmie.
Umowa ta powinna określać miejsce wykonywania pracy, typ pracy czy wynagrodzenie. W ciągu 7 dni od daty podpisania umowy, pracodawca jest zobowiązany do powiadomienia członka personelu o normie czasu pracy czy dniach przysługującego pracownikowi urlopu.

Tags: pracodawca, miejsce, dług, sposób, podpis