Czym są karty pobytu w Polsce? Jakie mamy rodzaje, co zapewniają? Czy łatwo je dostać?


Karta pobytu w Polsce to dokument, jaki potwierdza tożsamość cudzoziemca, jak przebywa on w naszym kraju. Dokument oraz ważny paszport zagraniczny potwierdza pełne uprawnienia do przebywania w naszym kraju, uprawnia również do wielokrotnego przekraczania granicy polskiej bez niezbędności wyrabiania wizy. Podczas przekraczania granicy powinniśmy przedłożyć uprawnionym funkcjonariuszom Straży Granicznej kartę pobytu oraz ważny paszport. Jakie są rodzaje kart pobytu?


kodeksy
Author: www.sxc.hu
Source: www.sxc.hu
Przepisy tego typu zapisane są w odpowiednich ustawach, jak ustawa o cudzoziemcach. Cudzoziemiec, który ma w planach przebywać w naszym kraju dłużej niż trzy miesiące może postarać się o zezwolenie na pobyt czasowy. Zezwolenia na czasowy pobyt ofiaruje się na max. 3 lata. Czas takiego pozwolenia może być jednakowoż krótszy, jak podstawa starania się o to pozwolenie może wskazywać na zasadność pobytu krótszego. Ważna wiadomość jest taka, że czasowy pobyt nie przedłuża się samoczynnie.

Jeżeli więc cudzoziemiec pragnie pozostać w naszym kraju przez dłuższy czas, powinien postarać się o nowe zezwolenie. Obcokrajowiec powinien opuścić nasz kraj przed upływem terminu ważności zezwolenia na pobyt czasowy, chyba, że posiada inny, ważny dokument, który pozwala na pobyt zalegalizowany w Polsce. Takie dokumenty to np. kolejne zezwolenia na pobyt czasowy albo pozwolenie na pobyt stały. Czasami także może być to dokument rezydenta długoterminowego UE.

Masz chęć wzbogacić swą wiedzę? Będzie nam przyjemnie, jeśli w tym celu przejrzysz informacje z serwisu (https://www.adwokatchojka.pl/prawo-nieruchomosci), które dla Ciebie opracowaliśmy w nowym linku.

Jeszcze lepszą kartą jest pobyt stały. Dowiedz się więcej, klikając w link: . Taka decyzja w kwestii wydania zezwolenia na stały pobyt wydawana jest na czas nieoznaczony.


karta pobytu
Author: Juan Cabanillas
Source: http://www.flickr.com
Sama natomiast karta jest ważna przez dziesięć lat, co znaczy, iż co 10 lat powinniśmy kartę wymienić. Na podstawie zgody na pobyt stały wydanego w Polsce, obcokrajowiec nie może pracować w innym, niż Polska kraju. Dostępne jeszcze jedno z pozwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Takie zezwolenie upoważnia do stałego pobytu w Polsce. Decyzja w kwestii wydania takiego zezwolenia jest określana na czas nieoznaczony. karta pobytu dla cudzoziemca jest ważna na pięć lat, co 5 lat wiec kartę trzeba wymienić. Na podstawie zezwolenia na ten pobyt, cudzoziemiec nie powinien podejmować pracy poza granicami naszego kraju. Te informacje są podstawowe, lecz w pełni wyczerpują elementarną wiedzę na ten temat. Przepisy pod tym kątem nie różnią się zbyt od zastosowanych w innych krajach UE.

Tags: paszport, zezwolenia, cudzoziemcy, pobyt czasowy