Audyt wewnętrzny - w jaki sposób działa oraz jakie ma cechy charakterystyczne


Audit wewnętrzny – to jak podają źródła naukowe autonomiczny i powtarzalny proces uzyskiwania dokumentu z auditu, prowadzony , aby osiągnąć ciągłą kontrolę, weryfikacji stanu, a także zidentyfikowania błędów.
Audyt
Author: Wales Audit Office / Swyddfa Archwilio Cymru
Source: http://www.flickr.com
Powinniśmy pamiętać także, że jego zadanie nie ogranicza się jedynie do|nie pełni tylko|nie poprzestaje jedynie na funkcji sprawdzającej, ale priorytetem osoby, która go realizuje jest także omówienie sposobu wyeliminowania tych błędów.https://www.pitprojekt.pl/bazawiedzy/elektroniczne-rozliczenie-pit-czy-drukowac/ elektroniczne rozliczenie pitTo właśnie ta cecha stanowi zasadniczą różnicę, w porównaniu do typowej kontroli wewnętrznej. Według norm PN-EN ISO 9001:2009 audit powinien być prowadzony w określonych systematycznych odcinkach czasu. Jak długie mają być to odstępy – o tym normy milczą – jednak zwyczajowo ustala się roczny cykl. Zależnie od wielkości przedsiębiorstwa – cykl można skrócić do odcinków trzymiesięcznych lub półrocznych. Natomiast sama powtarzalność auditu ma wyjątkowe znaczenie. Dzięki jej zastosowaniu obserwuje się typowe tendencje i ich ruch.Powinniśmy wiedzieć, że w jednej jednostce, audity odmiennych działań mogą mogą zdarzać się w cyklach odmiennej długości – wszystko zależne jest od złożoności danego systemu. Audity możemy podzielić na audit pierwszej, drugiej i trzeciej strony. Pierwszy z nich prowadzony jest na wniosek zarządu danej jednostki, przeprowadzany jest zazwyczaj przez jej pracowników, aczkolwiek nie wyklucza nadzoru osoby z zewnątrz.

Najważniejszą jednostką omawianego zagadnienia jest auditor wewnętrzny (więcej dla zainteresowanych). I tu z pomocą przychodzi nam norma PN-EN ISO 19001:2003, która idealnie stanowi o kompetencjach tej postaci. Najważniejsze są: wykształcenie, doświadczenie w pracy, szkolenia, doświadczenie w auditowaniu, ale również odpowiednie cechy charakteru. Istnieje wiele procedur stosowanych w czasie przeprowadzania auditu. Najbardziej godne omówienia są badania penetracyjne. Jest to metoda nieinwazyjna oraz najstarsza. Dzięki zastosowaniu prostych działań pozwala ona odkryć nawet niewielkie nieprawidłowości. Jest również jedną z najstarszych metod kontroli jakości w wielu jednostkach.

Tags: szkolenia, audity